Silt

Depuis 2019 Lankelma Geotechniek Zuid ainsi que Bodex Milieu B.V., Ockhuizen Geo- en milieutechniek et WIHA Grondmechanica font partie du groupe  Silt .