CO2-Prestatieladder

CO2 prestatieladder Silt B.V.

 

CO2 prestatieladder Silt downloaden

 

Silt B.V. is gecertificeerd voor trede 3 van de CO2-prestatieladder. Voor informatie zie ook de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (=SKAO) (http://www.skao.nl/home).

Doelstelling: het energiegebruik in de periode 2019-2023 reduceren met 5%.

Silt B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.

Deze zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:
A: Analyseren (Inzicht in onze CO2-uitstoot);
B: Besparen (CO2-Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren);
C: Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern);
D: Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie).

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers en het informeren en stimuleren van externe belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig: Ten eerste informeren we over onze energiereductie, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede stimuleren we medewerkers en externe belanghebbenden om mee te werken aan energiereductie.

Intern wordt deze informatie gecommuniceerd door het management met de medewerkers. Bij indiensttreding wordt de medewerker op de hoogte gesteld van het beleid en de te verwachte medewerking aan de ingezette besparingsmaatregelen.

Externe belanghebbenden worden via onze website, over de reductiedoelstelling en de voortgang ervan, op de hoogte gesteld. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de actuele emissie-inventaris beschikbaar.

Gebaseerd op de eisen van het handboek CO₂ prestatieladder, versie 3.1 zijn de volgende documenten opgesteld, die u als bijlage bovenaan deze pagina als (te downloaden) link aantreft. De volledige documenten zijn vertrouwelijk en op aanvraag beschikbaar.

In onderhavig document treft u de volgende bijlagen aan:
 Bijlage 1: Emissie inventaris 2020;
 Bijlage 2: CO2-footprint 2020;
 Bijlage 3: Participatie 2020-2021;
 Bijlage 4: Communicatieplan 2021;
 Bijlage 5: CO2 reductiedoelstelling 2021.
 Bijlage 6: Trendanalyse