CO2-Prestatieladder

Silt B.V. is voornemens zich te certificeren voor trede 3 van de CO2-prestatieladder. Voor informatie zie ook de website van Skao (http://www.skao.nl/home).

Download hier de tussentijdse rapportage “Materiele Emissie CO2 Q1 en Q2 Silt B.V. 2020“.

Doelstelling: het energiegebruik in de periode 2019-2023 reduceren met 5%.

Silt B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld waarin de stuurcyclus voor continue verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:

A: Analyseren (Inzicht in onze CO2-uitstoot);

B: Besparen (CO2-Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren);

C: Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern);

D: Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie).

Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers en het informeren en stimuleren van externe belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet.

Het communicatiedoel is tweeledig: Ten eerste informeren we over onze energiereductie, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede stimuleren we medewerkers en externe belanghebbenden om mee te werken aan energiereductie.

Intern wordt deze informatie gecommuniceerd door het management met de medewerkers. Bij indiensttreding wordt de medewerker op de hoogte gesteld van het beleid en de te verwachte medewerking aan de ingezette besparingsmaatregelen.

Externe belanghebbenden worden via onze website, over de reductiedoelstelling en de voortgang ervan, op de hoogte gesteld. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de actuele emissie-inventaris beschikbaar.

In onderhavig document treft u de volgende bijlagen aan:

Bijlage 1: Publicatie CO2-footprint 2019;
Bijlage 2 Publicatie participatie 2019;
Bijlage 3: Publicatie communicatieplan 2019;
Bijlage 4: Publicatie CO2 reductiedoelstelling 2020.

Bijlage 2 :

Publicatie Participatie 2019

Inleiding

Door participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking en het delen van kennis. Dit document omschrijft de initiatieven rond de CO2-reductie, die van toepassing zijn op de Silt BV.

Daarnaast wordt het keteninitiatief waar Silt BV aan mee doet besproken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen passieve participatie en actieve participatie.

Passieve en actieve participatie

Passieve participatie

Silt BV doet mee aan de ‘CO2-prestatieladder’ en zich in die hoedanigheid aansluiten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De Stichting SKAO is de beheerder van de CO2-prestatieladder.

Actieve participatie

De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB).

De VOTB is op 19 april 1977 opgericht als brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op het gebied van de geotechniek, waarbij het geotechnisch bodemonderzoek centraal staat. De VOTB promoot het belang van goed technisch bodemonderzoek en zet zich in voor het gemeenschappelijke belang van de leden. Binnen de vereniging wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld. De directie van Silt BV is bestuurslid van deze vereniging. Doelstelling voor de komende periode is CO2 reductie op de agenda krijgen. Met als doel te komen tot een branche gerichte aanpak.

Vereniging van milieu adviesbureaus (VVMA).

De vereniging is opgericht om gemeenschappelijk als milieuadviesbureaus op te trekken. Doelstelling is het gemeenschappelijk belang van milieuadviesbureaus te bevorderen. Een medewerker van Silt BV is bestuurslid. Doestelling voor de komende periode is CO2 reductie agenderen, met als doel te komen tot een branchegerichte aanpak.

Bijlage 3 :

Publicatie communicatieplan 2019

1. INLEIDING
Silt B.V. is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede onderdeel van zijn.

Door het invoeren van een CO₂- en energiebewust beleid met duurzame bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen is het van belang dat we onze CO₂ uitstoot en ons energieverbruik gaan reduceren. Naast het creëren en vastleggen van het CO₂ en energiebewust beleid met daarbij de bijbehorende reductiedoelstellingen, is het zeer zeker ook van belang om goed te communiceren over dit beleid.

Ter realisatie van haar beleid communiceert Silt B.V. transparant over de energiereductie doelstellingen, de maatregelen en de behaalde resultaten middels interne en externe communicatie.

Interne communicatie staat voor de communicatie van het CO2-beleid richting alle medewerkers binnen Silt B.V. Open en transparante communicatie kan bijdragen in het bewust maken en betrekken van medewerkers. Om de doelstellingen te kunnen behalen is het van groot belang dat iedere medewerk(st)er zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid op dit gebied. Het terugdringen van de CO2 uitstoot wordt hiermee de taak van iedereen.

Ook externe communicatie over het CO2-reductie beleid speelt een belangrijke rol. Door externe partijen te informeren draagt Silt B.V. haar maatschappelijke betrokkenheid uit. Externe communicatie is gericht op alle externe stakeholders, zoals opdrachtgevers, projectpartners, leveranciers, bevoegd gezag en omgevingspartijen.

Externe communicatie bevat eveneens de communicatie met stakeholders in het kader van CO2-reductie. Zo kan een wezenlijke bijdrage geleverd worden aan een goed klimaat voor huidige en toekomstige generaties.

De verantwoordelijke voor communicatie heeft als taak om aan de hand van de inhoudelijke input te bepalen welke communicatiemiddelen er ingezet moeten worden om de informatie zo effectief mogelijk bij de verschillende doelgroepen te krijgen. Intern is hiertoe een concreet communicatieplan opgesteld. Deze publicatie is daar een samenvatting van.

2. INTERNE COMMUNICATIE
Het doel van de interne communicatie over het CO2-beleid, is het energiebewust maken van de medewerkers en daarmee de reductiedoelstellingen te behalen. Hiervoor is de medewerking van de medewerkers vereist. Daarom is de interne communicatie voor 100% gericht op eigen medewerkers. Door communicatie worden de medewerkers geïnformeerd en aangespoord om een bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2 emissie.

De doelstelling is om de medewerkers periodiek te informeren via diverse communicatiekanalen.

3. EXTERNE COMMUNICATIE
Om de reductiedoelstellingen te kunnen behalen, is niet alleen de medewerking van het eigen personeel, maar ook dat van externe partijen zoals. Met externe communicatie beoogt Silt B.V. om haar ambitie en doelstellingen zo breed mogelijk uit te dragen. Hiermee wil Silt B.V. medewerking verkrijgen en in contact komen met andere partijen die hieraan bij kunnen dragen.

De doelgroep wordt opgesplitst in diverse groepen, te weten opdrachtgevers / klanten, en leveranciers.

Opdrachtgevers:
Onder de opdrachtgevers wordt verstaan: provincies, gemeenten, bedrijven, aannemers en particulieren. Het doel is om de opdrachtgevers te informeren van het CO2 bewustzijn van Silt B.V.
De opdrachtgevers van Silt b.v. houden wij op de hoogte op het gebied van de CO2-prestaties door middel van periodieke actualisatie van onze website.

Leveranciers:
Veel leveranciers hebben zich in de afgelopen jaren al duurzaam ontwikkeld. Silt B.V. werkt veel met vaste leveranciers met duidelijke prijsafspraken. Bij het vinden van nieuwe leveranciers zal aandacht besteed worden aan het milieubewustzijn van een betreffende leverancier, alsmede de vestigingslocatie. Lokale ondernemers krijgen de voorkeur in leverantie van materialen, waarmee dit aansluit op het bedrijfsbeleid. Daarnaast geeft Silt B.V., bij gelijkwaardige aanbieding, de voorkeur aan bedrijven met een CO2-bewust certificaat hebben.

Middels keteninitiatieven vindt periodiek communicatie plaats met als doel bewustwording en CO2-reductie binnen de branche te bevorderen. Binnen de branche zijn wij betrokken bij de organisaties VVMA en de VOTB. Getracht gaat worden om bij beide de CO2 reductie en bewustwording op de agenda te zetten.

4. COMMUNICATIEPLANNING
Elke doelgroep wordt benaderd door een bepaald communicatiemiddel. Sommige doelgroepen kunnen de informatie krijgen door verschillende middelen, en sommige middelen kunnen meerdere doelgroepen bereiken. Onderstaand schema geeft aan welke communicatiemiddelen er gebruikt worden, welke doelgroep deze zullen bereiken en hoe vaak er een bericht geplaatst zal worden dat te maken heeft met de CO2-prestatieladder.

De onderstaande communicatieplanning wordt gehanteerd.

Intern:

Doelgroep
Inhoud
Middel
Moment
Verant-

woordelijke
Medewerkers
Resultaat CO2 certificering
Mail

Mondeling
Jaarlijks na toetsing
KAM- coördinator
Medewerkers
Beleid, doelstellingen en Plan van Aanpak
Toolbox
Jaarlijks
Directeur
Medewerkers
Beleid, doelstellingen, voortgangsrapportage CO2 footprint
Toolbox en kennisdeling
Gepland minimaal 2x per jaar
KAM- coördinator
Extern:

Doelgroep
Inhoud
Middel
Moment
Verant-

woordelijke
Allen
Resultaat CO2 certificering
Website
Jaarlijks na toetsing
KAM- Coördinator
Allen
Voortgangsrapportage CO2 footprint en reductiedoelstellingen
Website
Gepland minimaal 2x per jaar
KAM- coördinator
Allen
Keteninitiatief m.b.t. CO2 reductie
Website
Gepland minimaal 1x per 3 jaar en bij wijziging
Directeur
SKAO
Materiele emissies en actief keteninitiatief
SKAO website
Jaarlijks
KAM- coördinator

Bijlage 4 :

Publicatie CO2 reductiedoelstelling 2020

INLEIDING
Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Silt B.V. onderschrijft een ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Hiertoe is een Plan van Aanpak geformuleerd dat een significante CO2-emmissiereductie dient te bewerkstelligen in het jaar 2020.

In een energiemanagementprogramma wordt ons energiebeleid, onze doelstellingen en ons actieplan gepresenteerd. Dit document is vertrouwelijk en op aanvraag beschikbaar.

 

DOELSTELLINGEN
Scope 1 & 2

De Scope 1&2-doelstellingen van Silt B.V. zijn niet lukraak vastgesteld, maar berekend op basis van realistische en maximaal haalbare CO2-reducties. De CO2-doelstellingen zijn goedgekeurd door de directie. De voortgang van de doelstellingen en maatregelen wordt jaarlijks gerapporteerd en jaarlijks beoordeeld tijdens de directiebeoordeling. Daarna volgt publicatie.

Scope 1 doelstelling van Silt B.V.

Silt B.V. wil in 2022 ten opzichten van 2018, 4 % minder C02 uitstoten in scope 1.

Scope 2 doelstelling van Silt B.V.

Silt B.V. wil in 2022 ten opzichten van 2018, 1 % minder C02 uitstoten in scope 2.

Tezamen komt de reductie in scope 1 & 2 uit op 5%.

Reductiemogelijkheden

Aangezien de CO2-uitstoot bij Silt B.V. voornamelijk te wijten is aan brandstofverbruik, zijn met name doelstellingen geformuleerd op dit gebied.

Scope 1, Wagenpark

Binnen scope 1 wordt reductie op de CO2-uitstoot behaald op het verbruik van diesel door eigen vrachtwagens, werkbussen en personenwagen.

De grootste CO2-uitstoot binnen Silt B.V. wordt veroorzaakt door eigen vrachtwagens, werkbussen en personenwagen. Wij denken over een periode van 5 jaar een reductie van ca. 4% te kunnen behalen op de CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbranding.

Reductie op de CO2-uitstoot van het wagenpark willen we op diverse wijzen bewerkstelligen, namelijk:

Wagenpark:Inzet van zo min mogelijk wagens door het toepassen van een betere project- en personeelsplanning (zie ook doelstelling ISO 14001);
Vervangingsbeleid vrachtwagens: bij aanschaf nieuwe vrachtwagen Euro 6 .
Bewustwordingsprogramma voor de medewerkers door:Chauffeurscursus het nieuwe rijden, code 95
Personeel instrueren en controleren op het niet lang warm draaien.
Meer toezicht op onnodig laten draaien motoren.
Regelmatige controle op bandenspanning.
Reductie op de CO2-uitstoot als gevolg van gasverbruik willen we bewerkstelligen door:

Het personeel binnen bewust maken van zo zuinig als mogelijk met energie (verwarming -gas) om te gaan.
Isolatie of nieuwbouw van pand Oirschot.
Scope 2, Elektriciteit

Het personeel binnen bewust maken van zo zuinig als mogelijk met energie (elektra) om te gaan.
PLAN VAN AANPAK
In het Plan van Aanpak worden taken, verantwoordelijkheden en tijdsbestek beschreven van uitgezette acties die moeten leiden tot het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen. Naast het Plan van Aanpak is er een CO2-jaarplan, waarin de (half)jaarlijks terugkerende acties m.b.t. de CO2-prestatieladder vermeld staan.

Maatregel
Doen
Hoofdactiehouder
Realisatie
Vervangingsbeleid vrachtwagens
Bij aanschaf nieuwe vrachtwagen Euro 6E
Directie
Q1 bespreken leden MT en Q2 controle
Het personeel bewust maken van zo zuinig als mogelijk met energie (elektra en gas) om te gaan.
o.a. Toolbox, aanspreken, goed voorbeeld doet volgen
Directie, Managers, KAM
Q1 toolbox uitgezet
Inhuur strategische partners op kortere afstand projecten

(reduceren reisafstanden en -kosten)
Opdracht uitbesteden aan partner
Manager milieu
Q4 bespreken leden MT en afdeling informeren

Q4-Q1 2020: controle opvolging
Bijdragen aan en gebruik maken van ontwikkeling nieuwe kennis, in samenwerking met anderen
Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.
RVE (VOTB)

FBU (VVMA)
Stand van zaken per kwartaal verzenden naar KAM
Zo min mogelijk wagens inzetten
Optimaliseren digitale project- en personeelsplanning
Manager veldwerk
Q1 bespreken leden MT en afdeling informeren

Q1-Q4 2020: controle opvolging
Invoeren het nieuwe rijden
Alle medewerkers met code 95 dienen dit te volgen
Manager veldwerk
Q1 uitgezet (toolbox). Q3 en Q4 controleren
Niet onnodig stationair laten draaien bedrijfswagens
Instructie en controle
Manger Veldwerk
Q1 uitgezet toolbox. Q2 Instructie opstellen

Q3 en volgende: controle
Bandenspanning bedrijfswagens
1x per 3 maand aantoonbaar controleren (ook oliepeil). Middels ventiel dat aangeschaft dient te worden,
Projectmedewerker aangestuurd door manager veldwerk
Q2 en volgende
MONITOREN EN METING
Monitoring en meting betreffen beheer van het energieverbruik door regelmatige vergelijking van het daadwerkelijke en het verwachte energieverbruik. Het significante energieverbruik wordt beoordeeld en geëvalueerd met een zodanige frequentie dat afname van de energie-efficiency kan worden opgemerkt, onderzocht en gecorrigeerd. De vergelijking tussen het daadwerkelijke en verwachte verbruik brengt onverwachte afwijkingen en verborgen verspilling aan het licht, zodat preventieve en corrigerende maatregelen getroffen kunnen worden. De frequentie van de metingen wordt periodiek beoordeeld en zal indien nodig bijgesteld worden.

Meterstanden van gas, water en elektriciteit worden maandelijks bewaakt, zodat onverwachte afwijkingen snel opgemerkt worden.

Silt B.V. brengt ieder halfjaar de belangrijke energiestromen kwantitatief in kaart. Het jaar 2019 wordt daarbij als referentiejaar gebruikt. Het inzichtelijk maken van de energiestromen gebeurt volgens de ISO 14064-1 norm, waarbij energieverbruik wordt omgezet in CO2-uitstoot.

Controles op het energiemanagementsysteem worden uitgevoerd binnen het vigerende KAM –managementsysteem in de vorm van interne audits en de jaarlijkse directiebeoordeling. Aan de hand van een trendanalyse wordt extra inzicht verkregen en kan doelgericht bijgestuurd worden.

Trendanalyse Scope 1 & 2

De trendanalyse kan nog niet opgemaakt worden, aan de hand van de resultaten van geheel 2019. Het betreft namelijk het referentiejaar. Het uitzetten van de resultaten tegen een eerder uitgevoerde de CO2-footprint is derhalve niet aan de orde. Wij kunnen derhalve niet vaststellen of er in de afgelopen jaren een daling in CO2-uitstoot is geweest.

Bodex Milieu BV was tot 2 januari 2019 onderdeel van FL Groep. FL Groep was gecertificeerd voor trede 5 van de CO2 prestatieladder. Het is dus aannemelijk dat er bij Bodex Milieu BV bewust wordt omgegaan met CO2. Dit kan binnen Silt een mooie aanjager zijn, om enthousiasme te creëren binnen de totale onderneming.

Volgend jaar (2020) zal in deze trendanalyse worden beschreven of de CO2 footprint gestegen of gedaald is.

Voor het verbruik binnen scope 2 is het verminderen van de uitstoot niet eenvoudig. Reden is dat het een zeer klein deel van de bedrijfsuitstoot vormt en wij reeds gebruik maken van groene stroom. De meest voor de hand liggende aanpak is het personeel dat binnen werkzaam is, bewust te maken van het feit zo zuinig als mogelijk met energie (elektra) om te gaan. Door deze bewustwording realisten we 1% reductie.

De reductie in scope 1 (brandstof) zal eenvoudiger te realiseren zijn. De taakstelling van Silt is om deze reductie redelijk snel te laten verlopen door Het nieuwe rijden te introduceren (3% reductie). Na deze actie is het aannemelijk dat de reductie een geleidelijke afname laten zien. Dit o.a. in verband met de vervanging van het wagenpark door zuiniger wagens, hetgeen een kosten-baten afweging is (1 % reductie). Ons reductiedoel in scope 1 bedraagt 4 %. Daarbij zal echter uitgegaan moeten worden van een relatief vergelijk.

De Silt doelstelling loopt een fractie achter ten opzichte van de doelstellingen van de concurentie. 1% om 2% (gemiddeld over 5 concurenten) dit is te verklaren door het feit dat de concurentie met name het voordeel haalt in de Inkoop van goederen (scope 3). Voor Silt is dit niet van toepassing.