Privacyverklaring

Privacyverklaring Silt B.V.

rev. nr.003/ 07-02-2024

Silt Geo B.V. en Silt Milieu B.V. zijn onderdeel van Silt B.V.. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het wettelijk kader
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft Silt B.V. te maken met het volgende wettelijk kader en regels:

– Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.
– Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wbp vervangt vanaf mei 2018.

Silt B.V., gevestigd aan Putstraat 9A, 5091 TH Middelbeers,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.silt.nl
Postbus 38
5688 ZG te Oirschot
Info@silt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Silt B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Eventuele adresgegevens projectlocatie.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Silt B.V. is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst inclusief het uitoefenen van het dienstenpakket van de onderneming. Het kan voorkomen dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming of privacy officer?
Silt B.V. heeft geen functionaris gegevensbescherming of een privacy officer. De gegevensbescherming wordt binnen het ‘privacy team’ bestaande uit directie, KAM en administrateur aangestuurd en geregeld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Silt B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van het, namens u, door ons opgestelde offerte, rapportage en/of advies en eventuele hier aan verwante zaken;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Silt B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren waaronder de offerte en/of rapportage;
– Verwerken van gegevens naar aanleiding van een melding of een reactie (b.v. klanttevredenheidsonderzoek);
– Benaderen van de direct betrokkenen over de melding of reactie omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Silt B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen zoveel als mogelijk noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Silt B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Silt B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Silt B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Silt B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@silt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Silt B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Silt B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lankelma-zuid.nl.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Verder handelen wij bij een inbreuk op de privacy conform art. 4 lid 12 van het AVG (zie ook eerder genoemde wettelijke kaders).

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Silt B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. Deze verklaring is in te zien via de website, zoals in voorgaande tekst is vermeld. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.